Globálna Agenda Strategické myslenie

Strategický kompas EÚ – Aká je budúcnosť európskej strategickej suverenity

Michaela Ružičková

Strategický kompas predstavuje významný politický koncept, ktorý má zabrániť riziku tzv. “strategického úpadku”. Strategický úpadok odkazuje na tri hlavné oblasti: ekonomická moc EÚ sa znižuje, jej strategická pozícia je diskutabilná a zužuje sa aj jej politická sféra. Ambíciou dokumentu je preto usilovať sa o “strategickú suverenitu”.

V Strategickom kompase je zdôraznená potreba vytvoriť priestor pre politickú vôľu a operačnú účinnosť, ktoré by mali prispieť k zachovaniu kredibility EÚ. Dokument by mal reflektovať tri hlavné otázky: Akým výzvam a hrozbám čelíme? Ako môžeme spájať naše zdroje a využívať ich efektívnejšie? Ako môže Európa uplatniť svoj vplyv ako regionálny a globálny hráč?

Strategický kompas zahŕňa krátkodobé (2022) a strednodobé (2025) ciele v rámci štyroch košov. Prvý kôš, “Krízový manažment”, sa zameriava na posilnenie schopnosti EÚ rýchlo reagovať na krízy a na zvýšenie jej celkovej pripravenosti. Prejavuje sa prostredníctvom vojenských a civilných misií a operácií EÚ. “Odolnosť”, druhý kôš, je chápaná ako koncepcia “pripravenosti a prevencie, systémov včasného varovania a koordinačných štruktúr”, ktoré sú potrebné na predchádzanie otrasom a krízam a tiež na zabezpečenie odolnosti voči nim. Tento kôš sa zameriava na ochranu kľúčových funkcií a záujmov EÚ a na zníženie zraniteľnosti na kontinente a v zahraničí. Tretiu zložku predstavujú “Obranné spôsobilosti”, čo znamená spoluprácu a rámce pre spoločný výskum a rozvoj obranných spôsobilostí. Štvrtý kôš má názov “Partnerstvá” a je zameraný najmä na väzby medzi EÚ a NATO a transatlantické partnerstvo.

Vnímanie európskej bezpečnosti sa mierne zmenilo v súvislosti s nedávnymi udalosťami v európskom susedstve – najmä s ruskou agresiou voči Ukrajine. Objavuje sa však aj kritika poukazujúca na zdvojovanie alebo kopírovanie zodpovednosti či právomocí NATO. Vojna na Ukrajine ale ukazuje dôležitosť spolupráce a spoločných cieľov EÚ a NATO. Strategický kompas má ponúknuť celý rad návrhov na dosiahnutie väčšej súdržnosti a spoločného zmyslu pre európske bezpečnostné a obranné opatrenia.

Rad udalostí ako sú brexit, migračná kríza, kríza Covid-19 a ukrajinská kríza vedúca k vojne, výrazne podkopali európsku dôveru. Na druhej strane, priniesli väčšiu jednotu a odhodlanie, ktoré sú potrebné pri budovaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ a jej neoddeliteľnej súčasti – spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Predkladaná publikácia pojednáva o všetkých vyššie zmienených témach, usiluje o reflexiu a relevantné zhodnotenie cieľov a významu Strategického kompasu.

STIAHNITE si Long Read v angličtine na linku: 

Strategický kompas EÚ – Aká je budúcnosť európskej strategickej suverenity– Michaela Ružičková