Iné

Slovenský automobilový priemysel v ohrození

Adapt Institute

Automobilový priemysel, najmä na Slovensku, je kľúčovou hnacou silou hospodárskeho rastu, pričom k jeho úspechu prispievajú faktory ako dedičstvo strojárskej výroby, kvalifikovaná pracovná sila a strategická geografická poloha. Vďaka tomuto odvetviu, ktorému dominujú poprední výrobcovia ako Volkswagen, Stellantis, Kia, Jaguar Land Rover a Volvo, sa Slovensko stalo najväčším svetovým výrobcom automobilov v prepočte na obyvateľa.

Tento sektor na Slovensku však čelí významným rizikám. Patria medzi ne krehkosť globálnych dodávateľských reťazcov (príkladom je pandémia COVID-19 a vojna na Ukrajine), prechod na elektromobilitu nariadený praktickým zákazom nových vozidiel so spaľovacím motorom v Európskej únii (EÚ) po roku 2035, súťaž v oblasti dotácií zo strany Spojených štátov a Číny a intenzívna globálna konkurencia, najmä zo strany Číny, ktorá sa stala najväčším vývozcom automobilov na svete.

S cieľom posúdiť výzvy a príležitosti, ktorým čelí slovenský automobilový priemysel, naši analytici viedli rozhovory s kľúčovými zainteresovanými stranami, vrátane zástupcov automobiliek (OEM), dodávateľov, vládnych expertov a finančníkov. Vďaka týmto rozhovorom a ďalšej analytickej práci pripravili štúdiu, ktorá odhalila, že slovenský automobilový priemysel prechádza viacrozmernou transformáciou, pričom aktéri si v rôznej miere uvedomujú riziká a pripravujú sa na ne.

Automobilový priemysel na Slovensku tiež čelí výzvam pri svojej transformácii, pričom pokrok brzdia pretrvávajúce otázky politickej kontinuity a implementácie dôležitých zmien. Schválenie Akčného plánu rozvoja elektromobility vládou v roku 2023 signalizuje pozitívny krok, ale obavy z efektívnej implementácie stratégií pretrvávajú. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, regionálne rozdiely v nezamestnanosti a klesajúca úroveň vzdelávania predstavujú ďalšie prekážky.

Závislosť od zahraničných pracovníkov, najmä z mimoeurópskych krajín, sa zvyšuje a zdôrazňuje potrebu komplexnej migračnej politiky na prilákanie a udržanie kvalifikovaných pracovníkov. Nedostatočná infraštruktúra elektronickej mobility spolu s vysokými a volatilnými cenami energií predstavujú pre toto odvetvie ďalšie riziká. Úloha vlády pri získavaní súkromných investícií do rozvoja infraštruktúry a stabilizácie cien energie je teda kľúčová.

Táto téma je ťažko vyčerpateľná a aj preto vás pozývame, aby ste si prečítali našu najnovšiu štúdiu, ktorú sme pripravili s podporou Centra pre medzinárodné súkromné podnikanie / Center for International Private Enterprise (CIPE), ktorého misiou je posilňovať demokraciu prostredníctvom trhovo orientovaných reforiem a podpory súkromného sektora, a to najmä malých a stredných podnikov

Viac o výzvach a rizikách pre automobilové reťazce pôsobiace na Slovensku, ale aj v Európskej únii sa dozviete v:

Novinky