Ochrana Osobných Údajov

Osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením GDPR – nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené.

1. Prevádzkovateľ

Názov

Adapt Institute, o.z., Na vŕšku 4930/8, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 54312264 pod registračným číslom VVS/1-900/90-63035 v Registri mimovládnych neziskových organizácií Slovenskej republiky.

e-mail: office@adaptinstitute.org

2. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba na konkrétne určené účely, ktoré sú uvedené nižšie, pričom dbáme, aby pre každé spracúvanie existoval vhodný právny základ, a teda aby spracúvanie Vašich osobných údajov bolo zákonné. Ak je v ktorejkoľvek oblasti doba uchovávania osobných údajov určená podľa rokov a nie je stanovené inak, tak začína plynúť 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sme začali spracúvať Vaše osobné údaje.

OblasťÚčelPrávny základDoba spracúvania
Formulár pre prihlásenie sa na odber newsletterov  Pravidelné (týždenné alebo dvojtýždenné) informovanie o publikačnej činnosti a ďalších aktivitách prevádzkovateľa  prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu).   čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajovPo dobu trvania súhlasu, najdlhšie po dobu prevádzkovania webu alebo vydávania newslettru.   
Zber osobných údajov a životopisovZber životopisov, osobných a kontaktných údajov pre ponuky práce/stáže/účasti na Bezpečnostnej akadémii a ďalších projektoch organizovaných prevádzkovateľom.             čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy                 Po dobu existencie zmluvného vzťahu a ďalších 10 rokov.   
Formuláre s vyplnením kontaktných údajov pre účasť na podujatiachSpracovanie registrácií na online a offline podujatia/webináre organizované prevádzkovateľom alebo jeho partnermi.čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajovPo dobu trvania súhlasu, najdlhšie po dobu 10 rokov. 
Priamy marketing   Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo namietať (viď nižšie práva dotknutej osoby).Ponuka podobných vlastných a partnerských podujatí(produktov) a služieb osobám, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ získal v súvislosti s využitím služieb alebo registrácie na podujatia a webináre.                           čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia osoba. Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa a tretej strany zvýšiť návštevnosť a záujem o produkty nachádzajúcich sa v portfóliu a rozvinúť svoju činnosť, a to prostredníctvom ponuky vlastných podobných produktov prostredníctvom elektronickej pošty a reklamy na sociálnych sieťach osobám, ktorých osobné údaje boli získané v súvislosti s predchádzajúcim využitím produktov.Po dobu existencie zmluvného vzťahu a ďalších 10 rokov           
Kontaktovanie podporovateľa alebo sponzoraKontaktovanie podporovateľa z dôvodu starostlivosti o podporovateľa, príležitostného informovania o možnostiach sponzorstva a ďalšej činnosti a aktivitách prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty.  čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy                 Po dobu trvania súhlasu, najdlhšie po dobu 10 rokov.   
ČlánkyZverejnenie článkov na webovej stránke a/alebo blogu na témy týkajúce sa činnosti prevádzkovateľa, zverejnenie rozhovorov a vyjadrení fyzických osôb. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov Po dobu trvania súhlasu, najdlhšie po dobu 10 rokov odo dňa zverejnenia. 
Fotografie a videáZverejnenie fotografií a videí obsahujúcich fyzickú podobu dotknutej osoby alebo jej iné osobné údaje za účelom prezentácie článkov, podujatí a aktivít prevadzkovateľa na webovej stránke/blogu alebo sociálnych sieťach. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov  Po dobu trvania súhlasu, najdlhšie po dobu 10 rokov.
Cookies – nevyhnutné (essential cookies)Cookies umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky.   Zapamätanie si používateľských nastavení.                čl. 6  ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;   Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa na riadnom prevádzkovaní webovej stránky a zabezpečení jej základných funkcionalít Po dobu v zmysle tabuľky nižšie (časť 7 – Cookies)
Cookies – ostatné (non-essential cookies)Lepšie prispôsobenie reklám záujmom dotknutých osôb, zabezpečenie lepšej funkcionality webstránok, vytváranie štatistík.čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov       Po dobu v zmysle tabuľky nižšie (časť 7 – Cookies)

3. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom ich nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom s výnimkou, ak ide o osoby poskytujúce nám služby v oblasti marketingu a reklamy, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby atď.

V prípade zberu osobných údajov v rámci prehľadu účasti na našich podujatiach, Vaše osobné údaje okrem prípadov vyslovene uvedených v tomto dokumente a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch nebudú poskytnuté iným príjemcom.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu byť Vaše osobné údaje v záujme naplnenia účelu spracúvania osobných údajov sprístupnené aj iným osobám ako napr. našim partnerom a sponzorom, osobám podieľajúcim sa na marketingovej propagácii našich služieb, osobám, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku našich systémov a služieb, osobám, ktoré pre nás zaisťujú zabezpečenie a ochranu našich systémov a služieb, osobám, ktoré nám poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie našich systémov a služieb a iným osobám podieľajúcim na vývoji, prevádzkovaní a vylepšovaní našich systémov a služieb. Osobné údaje budú sprístupnené príjemcom, ktorí zabezpečujú pre Prevádzkovateľa služby informačných technológií. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore) alebo medzinárodnej organizácie (s výnimkou spoločnosti Patreon).

Prevádzkovatelia našich služieb sú:

 1. Websupport

Spoločnosť WebSupport s. r. o., IČO: 36 421 928, sídlo: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava

 1. Google Disk – Google workspace

Google Ireland Limited, (registračné číslo 368047), sídlo: Gordon House 4, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5 Ireland

 1. Google Analytics

Google Ireland Limited, (registračné číslo 368047), sídlo: Gordon House 4, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5 Ireland

 1. Facebook

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland

 1. Patreon – finančná podpora

Patreon, 600 Townsend Street, Suite 500, San Francisco, CA 94103, USA

 1. Registrácia na eventy a predaj vstupeniek: Inviton

Inviton, s.r.o., Nové Záhrady I. 11, 82105, Bratislava, Slovensko

4. Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

Vaše osobné údaje sa neprenášajú v rámci týchto účelov do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií.

Výnimka:

Spoločnosť Patreon

Patreon – finančná podpora

Patreon, 600 Townsend Street, Suite 500, San Francisco, CA 94103, USA

5. Doba uchovávania

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu, po ktorú je to nevyhnutné pre účely, pre ktoré sa spracúvajú. Doba spracúvania osobných údajov pre jednotlivé účely je uvedená v tabuľke v časti 2 – Účel a právny základ spracúvania osobných údajov (v prípade cookies v tabuľke v časti 7 – Cookies). Doba uchovávania osobných údajov začne plynúť prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom boli osobné údaje získané. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR.

6. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch určených Zákonom o ochrane OU, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo namietať kedykoľvek.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi), avšak iba za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak ste takýto poskytli, a to zaslaním odvolania súhlasu na kontaktné údaje uvedené v bode 1. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk).

7. Cookies

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webovej stránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené serveru webovej stránky pri ďalšej návšteve užívateľa.

Súbory cookies sú vo všeobecnosti užitočné okrem iného:

 • k náležitej funkčnosti webovej stránky (napr. aby bolo možné dokončiť vyplnenie formuláru),
 • k zisťovaniu, ktoré webové stránky a funkcie sú Vami najpoužívanejšie, aby sme mohli prispôsobiť ponuku Vaším požiadavkám a záujmom,
 • zistiť, ktoré reklamy sú Vami prehliadané najčastejšie, čím sa zamedzí zobrazovanie reklám, o ktoré nemáte záujem.

Nami používané cookies je možné z hľadiska ich trvania rozdeliť na dva (2) typy:

 • krátkodobé (tzv. session cookies), ktoré zostávajú vo Vašom prehliadači iba dovtedy, kým prehliadač zavriete,
 • dlhodobé (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú uložené aj po tom, čo prehliadač zavriete.

Cookies je zároveň možné deliť na:

 • tie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webstránky (tzv. essential alebo nevyhnutné), pričom do tejto skupiny je možné zaradiť cookies, ktoré sa používajú na zapamätanie údajov vo formulároch, či cookies, ktoré pomáhajú web stránke sa správne a rýchlo načítať a
 • tie, ktoré nie sú nevyhnutné (tzv. non-essential alebo analytické a marketingové), pričom takýmito non-essential cookies sú napríklad tie, ktoré sa nazývajú analytické a sledujú činnosť návštevníka na stránke alebo reklamné, t.j zbierajú údaje pre vhodné prispôsobenie reklám, a pod.

Na našej stránke sú umiestnené oba typy cookies, pričom pri non-essential cookies od Vás vyžadujeme Váš súhlas s ich používaním. Používanie essential cookies môžete zakázať buď cielene pre túto webovú stránku, alebo aj pre všetky internetové stránky, a to v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Po deaktivácii essential cookies však nebude už možné využívať niektoré funkcie.

8. Vyhlásenie Dotknutej osoby

Vyhlasujem, že som si podmienky Súhlasu prečítal a porozumel som ich obsahu.

Taktiež vyhlasujem, že Súhlas Prevádzkovateľom udeľujem v súlade s mojou určitou, vážnou a vedomou vôľou, dobrovoľne a bez nátlaku.

Zároveň potvrdzujem, že mi Prevádzkovatelia riadne poskytli informácie podľa § 19 Zákona o ochrane OU a poučenie o právach podľa § 21-28 Zákona o ochrane OU.