Adapt Institute

Adapt Institute je mimovládna, nadstranícka, nezisková inštitúcia, analytický think-tank, ktorý sa zaoberá obrannou a bezpečnostnou politikou so špecifickým zameraním na strategické adaptácie a zmeny v týchto oblastiach. Cieľom Adapt Institute je rozvíjať slovenskú bezpečnostnú komunitu prostredníctvom vzdelávania, rozvoja expertnej siete a podnetného dialógu na národnej i medzinárodnej úrovni a skvalitňovať verejnú diskusiu a dávať priestor odborníkom.

Adapt Institute, skrátene Adapt, vznikol v roku 2022 a v plnej miere nadväzuje na tradíciu svojich dvoch predchodcov – Inštitútu strategických politík (Stratpol) a Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI). Adapt zúročuje skúsenosti svojich predchodcov a čerpá z praxe realizácie množstva projektov v oblastiach ako hybridné hrozby, ozbrojené konflikty, spoločenská odolnosť, euroatlantické vzťahy či zahraničný vplyv. Náš tím stál za úspešnými konferenciami, verejnými aj neverejnými prezentáciami a brífingami pre tvorcov politíka predstaviteľov verejnej správy. Sú medzi nami autori výskumným správ, odporúčaní k tvorbe politík, ale aj komentárov či vystúpení v médiách.

Realizácia priorít Adapt Institute prebieha formou vlastnej výskumnej činnosti, intenzívnym expertným dialógom a vzdelávaním i popularizáciou bezpečnostných tém.

Projekt Euro-Atlantic dáva priestor pre širokú expertnú diskusiu na Slovensku v súvislosti so smerovaním bezpečnostnej a obrannej politiky SR vo svetle nových výziev a hrozieb. Kladie si tiež za cieľ zvýšiť výmenu poznatkov a povedomia expertov v tejto oblasti, ale aj osôb s rozhodovacou právomocou a štátnych predstaviteľov. Všetky výstupy sú interpretované širokej verejnosti, čím projekt prispieva k podpore konsenzu na prioritách obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky.

Bezpečnostná akadémia je programom pre vzdelávanie a prípravu mladých odborníkov a odborníčok. Účastníci programu majú unikátnu príležitosť v online, ale aj offline formáte spoznať popredných slovenských i zahraničných bezpečnostných expertov a oboznámiť sa s praktickým chodom bezpečnostných štátnych inštitúcií.

V oblasti boja proti dezinformáciám je organizačná zložka Adapt Institute, Infosecurity.sk, jednou z najväčších a najpopulárnejších verejných multimediálnych platforiem. Portál publikuje analytické články, komentáre a podcasty na témy ako fungovanie sociálnych sietí, šírenie dezinformácií či kybernetickej bezpečnosti v slovenskom informačnom priestore.

Pre širokú verejnosť Adapt prináša pravidelný newsletter Adapt Monitor, ktorý prináša analytické komentáre týkajúce sa obranných a bezpečnostných tém a aktuálneho medzinárodného diania.

Naša vízia:

Pomôcť Slovenskej republike adaptovať sa na prebiehajúce a budúce bezpečnostné výzvy.

Naša misia:

Rozvíjať slovenskú bezpečnostnú komunitu cez vzdelávanie, prepájanie rozličných odborností do verejnej diskusie a osvety.

Pôvodná myšlienka:

Rastúca potreba nového prístupu pre prekonanie budúcich bezpečnostných výziev na globálnej úrovni.

Naše riešenie:

Vytvorenie sieťovej organizácie, platformy pre odborníkov a odborníčky z rôznych oblastí schopných formulovať návrhy politík na základe kvalitného výskumu a analýz.

Naše hodnoty:

Adaptabilita
voči dynamickým zmenám vo svete okolo nás

Integrita
nadstranícky prístup postavený na princípoch profesionality

Spolupráca
spoľahlivý a strategický partner z bezpečnostného prostredia